เกี่ยวกับเรา

บริษัท วินเซนคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วินเซนคอร์ปอร์เรชั่น จํากัด

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจและฐานการผลิต ในต่างประเทศ เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง บรรจุภัณฑ์อาหารเสริม การปริ้นงานบนรรจุภัณฑ์ และการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์หีบห่อ กล่องกระดาษและผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยทีม วิศวกรที่ยอดเยี่ยม อุปกรณ์ขั้นสูงและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สินค้าของเราทุกชิ้นได้ผ่านการควบคุมและตรวจสอบ โดยผู้ชํานาญการในแต่ละกระบวนการผลิต ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความใส่ใจอย่างแน่นอน

QUALITY
ASSURANCE
SYSTEM

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจและฐานการผลิต ในต่างประเทศ เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง บรรจุภัณฑ์อาหารเสริม การปริ้นงานบนรรจุภัณฑ์ และการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์หีบห่อ กล่องกระดาษและผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยทีม วิศวกรที่ยอดเยี่ยม อุปกรณ์ขั้นสูงและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สินค้าของเราทุกชิ้นได้ผ่านการควบคุมและตรวจสอบ โดยผู้ชํานาญการในแต่ละกระบวนการผลิต ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความใส่ใจอย่างแน่นอน

เรามีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบระดับมาตรฐานสากลและทีมบุคลากรตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

การตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกําหนดอย่าง
เคร่งครัดและควบคุมคุณภาพจากแหล่งที่มาอย่างเข้มงวด
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วยบริษัท
  • หนังสือรับรอง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม